Головна / ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

– поліграфолог, психолог

– Голова Колегії поліграфологів України 2017-2020

– Головний редактор офіційного журналу Колегії «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика»

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0005)

 

м. Київ

os.shapovalov@gmail.com

Шаповалов Віталій Олександрович (SV Vitalii Shapovalov), народився 28 серпня 1979 р. у місті Луганськ. У 2006 році закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і здобув кваліфікацію магістра психології. З 2006 по 2010 роки займався приватною практикою (психологічне консультування, психодіагностика, участь у проектах з адаптації психологічних тестів, проведення семінарів з психодіагностики тощо). З кінця 2010 на базі приватного підприємства «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» почав проводити психологічні експертизи по відеоматеріалах слідчих дій. З цього ж часу почав розробляти власну методику, яка отримала назву «Методика психологічної оцінки достовірності показань у юридичній практиці» і вперше була опублікована у 2012 році та в подальшому перевидана у 2013 та 2016 роках із доповненнями та уточненнями.

У 2013 році на базі центру курсової підготовки ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» пройшов базові курси підвищення кваліфікації за програмою «Застосування поліграфа при проведенні розслідувань і роботі з кадрами» (лектор Ігор Усіков). Після закінчення курсів почав працювати поліграфологом та протягом 2013 та 2015 років приймав участь у проектах низки вітчизняних телеканалів. З 14 грудня 2015 року по 26 січня 2016 року, у відділі психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, пройшов підготовку згідно з планом стажування, розробленим на підставі програми підготовки працівників Експертної служби Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження».

У 2017 році обійняв посаду голови громадської організації «Колегія поліграфологів України», у 2018 році став головним редактором наукового видання, заснованого Колегією «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика» і почав приймати активну участь у видавництві професійної літератури для поліграфологів. Є автором та співавтором низки посібників, методичних рекомендацій, а також наукових статей, які у тому числі вийшли у відомих фахових виданнях США, Польщі та Литви.

У вересні 2020 року став офіційним представником компанії «AXCITON SYSTEMS, INC.» (Х’юстон, США) в Україні, яка є всесвітньо відомим виробником комп’ютерних поліграфів та іншого обладнання для поліграфологів. 

На даний час професійна діяльність Віталія Шаповалова пов’язана з дослідженнями із застосуванням поліграфа на замовлення комерційних структур та приватних осіб, видавничою діяльністю професійної літератури, проведенням семінарів з психологічної оцінки достовірності інформації та реалізацією обладнання для поліграфологів.

Автор та співавтор посібників та методичних рекомендацій:

 1. Технологія застосування методик RI, POT та СІТ в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад. Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О., Зубовський Д. С., Алєксєєв О. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 136 с.
 2. Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа [Текст] : метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 76 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)
 3. Технологія застосування тестових форматів Utah CQT в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 88 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)
 4. Довідник поліграфолога (валідні формати тестів та системи бального оцінювання) : довідник / [уклад.: В. Шаповалов, Д. Зубовський, Д. Алєксєєва-Процюк, О. Гончарова]. — К. : Освіта України, 2018. — 20 с.
 5. Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Навчально-практичний посібник / [Д.О. Александров,Б.І. Баранєнко, О.І. Богучарова та ін.]:за ред. В.М. Комарницького, В.О. Криволапчука, Б.І. Бараненка. – МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 661 с. В.О. Шаповалов (підрозд. 3.3. у співавт.).
 6. Шаповалов. В. О. Методика психологічної оцінки достовірності показань у юридичній практиці / В. О. Шаповалов. — К. : Освіта України, 2017. — 40 с.
 7. Применение полиграфа в бывшем Восточном Блоке / Под ред. Я.Видацкого, В.Шаповалова, И.Усикова. – Краков: . Краковская академия Анджея Фрыча Моджевского, 2017. – 204 с.
 8. Шаповалов В.А. Методы психологической оценки достоверности сообщаемой информации : методическое пособие / В. А. Шаповалов. — Киев : Освита Украины, 2016. — 168 с.
 9. Тематической апперцепции тест: метод. пособие. / Авт.-сост. В. А.Шаповалов. – Киев: Освита Украины, 2015. – 80 с.
 10. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недстоверности в юридической практике: методическое пособие / В.А. Шаповалов. – 2-е изд-е, перераб. и дополн. – К.: Кафедра, 2013. – 108 с.
 11. Шаповалов В. О. Методика визначення психологічних ознак достовірності/недостовірності показань у юридичній практиці: методичний посібник / В. О. Шаповалов. — К.: Кафедра, 2012. — 92 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Протокол № 2 від 26 жовтня 2012 року) ISBN 978-966-2705-26-3.

Статті у періодичних виданнях:

 1. Vitaliі Shapovalov, Diana Alieksieieva-Protsiuk. Practical Relevance of a Two-Stage Rule (Senter Rules) for Decision Making Using Different Scoring Systems for Three-question Diagnostic Polygraph Tests // APA Magazine. — 2019. — №53,1. — P. 72–83.
 2. Шаповалов В. Міф про відповідність / невідповідність комп’ютерних поліграфів ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» заходить по спіралі // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 42-46.
 3. Шаповалов В., Алєксєєва-Процюк Д. Практичне значення двоетапного правила (правил Сентера) для прийняття рішення під час застосування різних систем бального оцінювання тестів форматів ZCT з трьома релевантними запитаннями // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 120-132.
 4. Шаповалов В., Алєксєєва-Процюк Д. Корекція Бонферроні: сутність та практика застосування в діагностичних тестах під час двоетапного правила прийняття рішень // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 133-143.
 5. Vitalii Shapovalov. Technique for Psychological Assessment of the Testimony Reliability in Legal Practice // Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice. – 2018. – VOLUME 47, NUMBER 1. – P. 1-17.
 6. Назаров О., Шаповалов В. Проблеми в роботі національного стандарту в Україні — ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип. 1. – 316 с. С. 66-72.
 7. Шаповалов В. К вопросу об использовании понятия «достоверность» в психологических исследованиях // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип. 1. – 316 с. С. 251-256.
 8. Шаповалов В.А. Особенности использования тематической апперцепции теста для подготовки специалистов-психодиагностов // Психологія розвитку особистості: теорія і практика. Матеріали ІІ науково-практичної конференції, м. Вінниця, 18 травня 2017 року / За заг. ред. Г.В. Давиденко. Відп. ред. та упорядник І.О. Котик. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. С. 235-238.
 9. Шаповалов В. Консервативний підхід до аналізу результатів тесту ЮТА // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2017. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України). С. 144-160.
 10. Shapovalov Vitalii. Theoretical and methodical bases for psichological examination of video records of precedural acts // XIII CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: science, studies, practice. Vilnius, 2017. – Chapter II – P. 171–185.
 11. Aleksandr Motlyah, Vitalii Shapovalov. Questions of Legal Regulation and Practice of Polygraph Application in Ukraine // APA Magazine. — 2017. — №50,6. — P. 66–74.
 12. Шаповалов В.А. Обоснование комплексного подхода при осуществлении психологической оценки достоверности сообщаемой информации // Полиграф в Казахстане – избранные страницы: Библиотека полиграфолога / Под ред. Алесковского С.Ю. и Алибаевой Г.А. – Алматы, 2016. — 264 с.
 13. Янченко О. В., Шаповалов В. О. Криміналістика та психологія — разом задля встановлення об’єктивної дійсності у кримінальному процесі // Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2015. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України). С. 184-197.
 14. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недостоверности в показаниях по видеоматериалам следственных действий // Актуальные проблемы психофизиологических исследований с применением полиграфа. // Сборник научных статей по материалам III научно-практической конференции. – М.; 2012 г.
 15. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Науково-теоретичні засади судово-психологічної експертизи відеоматеріалів слідчихдій / Вістник Луганського державного университету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск №2. – С. 128-139.
 16. Шаповалов В.А. Современные тенденции и проблемы психодиагностики в системе общего среднего образования // ТВОЙ ПСИХОЛОГ. Вопросы и ответы, проблемы и решения. – Киев, №1 январь – февраль 2010. С. 10-11.

Викладацька діяльність
В продовж 2013-2017 рр. Шаповалов В.О. залучався до проведення курсів підвищення кваліфікації та науково-практичних семінарів у державних установах, а саме:
– Національній академії прокуратури України (2013 – 2014 р.р. та 2016 р.);
– Верховному суді України (2014 р.);
– Міністерстві оборони України (2015-2017 р.р.);
– Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (2016 р.);
– Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (2017 р.).

Науково-дослідницька діяльність
Участь в міжнародних проектах по адаптації психологічних тестів:
• MAGELLANO Università (2010);
• ПРОФОРІЄНТАТОР-UA / RU (2012);
• ПРОФКАРЬЕРА-UA / RU (2013);
З 2010 проведення досліджень на базі ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» та «Київського судово-експертної установи» з метою створення та апробації «Методика психологічної оцінки достовірності показань у юридичній практиці».

 

Підвищення кваліфікації

 • OS Ukraine. Авторський тренінг Дмитра Леонтьєва «Тест тематичної апперцепції»;
 • Курси цільового призначення за програмою «Основи проведення криміналістичних експертиз. Ідеальні і матеріальні сліди в криміналістиці ». Усіков І.П .;
 • OS Ukraine. Навчальний семінар «Методика Роршаха». Бурлачук Л.Ф. Нестеренко М.В .;
 • ЦТР «Гуманітарні технології» МДУ ім. Ломоносова, підготовка профконсультантов і профорієнтаційна діагностика. Кувшинова О.Л., Висоцький В .;
 • Курси цільового призначення за програмою «Застосування поліграфа при проведенні розслідувань і роботі з кадрами». Усіков І.П .;
 • Короткострокове підвищення кваліфікації на базі ФГБОУ ВПО «Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова »за програмою« Ефективні техніки інтерв’ю. Інтегрована Техніка Зон порівняння ». Лектор: директор Академії науково-слідчого навчання Натан Гордон (Nathan J. Gordon)
 • Короткострокове підвищення кваліфікації на базі ФГБОУ ВПО «Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова »за програмою” Протидія поліграфним перевіркам. Скринінг “. Лектор: президент Американського Міжнародного Інституту Поліграфа Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski).
 • Семінар присвячений 50-річчю Американської Асоціації Поліграфологів. Чикаго, штат Іллінойс 30 серпня – 5 вересня, 2015р.
 • Тренінг «Передтестова бесіда поліграфолога методом дев’яти кроків поведінкового інтерв’ю Джона Рейда». Лектор: доктор психологічних наук, професор Софійського університету і Академії МВС Республіки Болгарії Бойко Ганчевскі. м.Алмати (Республіка Казахстан) 03.04.2016.
 • Короткостроковий курс підвищення професійної кваліфікації за програмою «Психофізіологія для поліграфологів». Лектор: професор, доктор психологічних наук Малхазов О.Р. м. Київ, 03.07.2016г.
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Валідні методики психологічних досліджень із застосуванням поліграфа». Лектор: президент Американського Міжнародного Інституту Поліграфа Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski) м. Київ, 19-21 вересня 2016р.

 

Теми доповідей на наукових конференціях

 1. Шаповалов В.О. Бальні пороги прийняття рішення в форматах тестів із запитаннями порівняння та зміни до них згідно нових досліджень // «V Ювілейний Щорічний науково-методичний семінар Колегії поліграфологів України», Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», 10 листопада 2018 р. м. Київ.
 2. Шаповалов В.А. вопросы нормативно-правового регулирования и практики применения полиграфа в Украине // Международная конференция «Полиграфологические исследования в Центральной и Восточной Европе после политической трансформации 90-х годов XX века», Краковская Академия им. Анджея Фрича Моджевского, 12-13 июня 2017, г. Краков, Польша.
 3. Шаповалов В.О. Методи психологічної оцінки достовірності інформації, що повідомляється // Науково-практична конференція «Актуальні питання впровадження поліграфа в сучасних умовах: теорія та практика». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 30 вересня 2016 року, м. Київ.
 4. Шаповалов В.А. Психологический анализ речи и поведения проверяемого лица при проведении тестирований на полиграфе // Вторая Международная научно-практическая конференция полиграфологов «Полиграф в Казахстане: актуальные вопросы и перспективы развития» 1-2 апреля 2016 года, г. Алматы
 5. Шаповалов В.А. Психологический анализ речи и поведения проверяемого лица на полиграфе, при проведении предтестовой и мижтестовои беседы // IІI Международная научно-практическая конференция «Использование полиграфа в правоохранительной деятельности: проблемы и перспективы», 7-8 ноября 2015, г. Киев.
 6. Шаповалов В.А. Полиграф, мифы и реальность // II Международная научно-практическая конференция «Полиграф сегодняшнего дня: состояния, проблемы, перспективы», 8-9 ноября 2014, г. Киев.
 7. Шаповалов В.А. Методы психологической оценки показаний детей перенесших сексуальное насилие // I Всеукраинский психологический конгресс специалистов, работающих с детьми, 11-13 апреля 2014, г. Киев.
 8. Шаповалов В.А. Перспективы объединения и вопросы саморегулирования профессионального сообщества полиграфологов // ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Круглый стол «Применение полиграфа: проблемы и перспективы», 9 декабря 2013, г. Москва.
 9. Шаповалов В.О. Обґрунтування комплексного підходу при здійсненні психологічної оцінки достовірності інформації, що повідомляється // КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Міжнародна науково-практична конференція “Криміналістичні і психофізіологічніметодидосліджень в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровійроботі”. 22 листопада 2013, м. Київ.
 10. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Проблеми використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні // Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Міжнародний круглий стіл “Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні “. 24 травня 2013, м. Луганськ.
 11. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недстоверности в показаниях по видеоматериалам следственных действий. II Московская научно-практическая конференция полиграфологов России. 7-8 декабря 2012, г. Москва.
 12. Шаповалов В.О. Судово-психологічна експертиза і психологічне консультування в юридичні йдіяльності. // СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ДАЛЯ. І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм”. 20 листопада 2012, м. Луганськ
 13. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Науково-теоретичні засади судово-психологічної експертизи відеоматеріалів слідчихдій // Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Міжнародний круглий стіл “Проблеми теорії та практики судової експертизи”. 18 травня 2012, м. Луганськ.
 14. Шаповалов В.О. ” Судово-психологічна експертиза відеоматеріалів слідчихдій” // Київське відділення Асоціації адвокатів України. Круглий стіл на тему: “Експертизи в судовій практиці”. 16 травня 2012. м. Київ.
 15. Шаповалов В.О. Сексуальні злочини проти неповнолітніх. Питання психологічної діагностики. // СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ДАЛЯ. ІV Науково-практичний семінар “Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві”. 10 грудня 2012 рік., м. Луганськ.
 16. Шаповалов В.О. Психологічні аспекти доказування при розкритті злочинів проти особи // Львівський державний університет внутрішніх справ. Науково-практичний семінар “Особливості розкриття та розслідування підрозділами МВС України злочинів проти життя та здоров’я особи” 18 листопада 2011 року, м. Львів.
 17. Шаповалов В.А. Тест Тематической Апперцепции // ТРЕТЬЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПСИКОН 2011”. Психодиагностика и психотерапия. 2-4 декабря 2010, г. Киев.
 18. Шаповалов В.А. Использование Тематической Апперцепции Теста в психологическом консультировании и обучении психологов // ВТОРАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПСИКОН 2010”. Психодиагностика и психотерапия. 3-5 декабря 2010, г. Киев.