Головна / МОТЛЯХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

МОТЛЯХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

– поліграфолог

– член Координаційної Ради Колегії

– провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0003)

 

м. Київ

Мотлях Олександр Іванович у 1991 році закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 2000 році – Національну академію внутрішніх справ МВС України. Має практичний досвід роботи за здобутими спеціальностями. Науковець і практикуючий поліграфолог. Нагороджений кількома відомчими нагородами, грамотами та подяками.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1997 року у виші Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, обіймаючи посади: завідувача лабораторії криміналістики; викладача, старшого викладача кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, доцента тієї ж кафедри; заступника декана та декана юридичного факультету.

З 2008 року до 2014 року працював у Національному авіаційному університеті (до 2012 року на посаді завідувача кафедри кримінального права та процесу, а потім професором тієї ж кафедри).

З вересня 2014 року – в Національній академії внутрішніх справ МВС України, обіймаючи посаду провідного наукового співробітника наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту з підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції. (З грудня 2015 року назва інституту перейменована в Навчально-науковий інститут №1).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 Олександр Іванович захистив у Академії адвокатури України в 2005 році на тему: «Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій». (Науковий керівник Гончаренко В.Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України). А в 2007 році Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоїла йому вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. Не зупиняючись на досягнутому Мотлях О.І. зосередився на дослідженнях, пов’язаних із використанням поліграфа та питаннях практичного впровадження цього науково-технічного приладу у вітчизняну правозастосовну діяльність і, зокрема, у кримінальне судочинство. Результатом його роботи стала підготовка дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за тією ж спеціальністю 12.00.09 на тему: «Інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації та використання її результатів у кримінальному провадженні», яке він успішно захистив у 2014 році в Національній академії внутрішніх справ МВС України. (Тема дисертаційного дослідження присвячена використанню поліграфа у кримінально-процесуальній діяльності). Потужну фахову допомогу в реалізації захисту наукової праці Мотляха О.І. надали колеги кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, і зокрема науковий консультант цього дисертаційного дослідження Іщенко А.В., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. А вже наступного, 2015 року, за вагомі наукові здобутки Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоїла Олександру Івановичу вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін. Того ж року Указом президента України Мотляху О.І. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Обраний Олександром Івановичем напрям наукового дослідження, пов’язаний із використанням поліграфа тісно переплівся з його практичною діяльністю, яку він плідно реалізує перебуваючи на займаній посаді в Національній академії внутрішніх справ МВС України. Професор Мотлях О.І. є автором та співавтором понад 200 (двохсот) наукових, навчальних та науково-методичних праць різної юридичної спрямованості. Деякі з них:
– Мотлях О. І. Криміналістика: криміналістична техніка : [навч. посіб.] / О. І. Мотлях, В. О. Куркін. – К. : АПСВ, 2006. – 128 с.
– Мотлях О. І. Методика розслідування комп’ютерних злочинів : [моногр.] / О. І. Мотлях. – К. : Освіта України, 2010. – 296 с.
– Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : [моногр.] / О. І. Мотлях. – К. : Освіта України, 2012. – 394 с.
– Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / О. І. Мотлях, Н. В. Малярчук, Ю. В. Корнєєв [та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 696 с.
– Мотлях О. І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа (методичні та практичні рекомендації) : посіб. / О. І. Мотлях, І. П. Усіков. – К.: Освіта України, 2015. – 210 с.
– Мотлях О. І. Психофізіологічні дослідження з використанням поліграфа в практиці розслідування злочинів [Текст] : метод. рек. /Мотлях, О. І., Костюк В. Л., Куценко Д. В. – К.: Освіта України, 2016. – 73 с.
– Мотлях О.І. Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України [Текст] : метод. посіб. / Мотлях О.І., Корж Є.М. – К. : Освіта України, 2017. – 104 с.
Олександр Іванович брав участь і надалі займається питаннями законотворчої діяльності України, зокрема у:
– наданні пропозицій в Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України під час підготовки Проекту Кримінального процесуального кодексу України (2012 рік);
– розробці доповнень до законів України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (2013 рік);
– підготовці Проекту Закону України «Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі», і є одним із його співавторів (2015 рік).

Знаючи активну життєву позицію Олександра Івановича, керівництво Національної академії внутрішніх справ рекомендувало його на призначення уповноваженим за реалізацію антикорупційної програми в академії, у зв’язку з виконанням Постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 4.09.2013 року та Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року. Також керівництво Національної академії внутрішніх справ рекомендувало Мотляха О.І. до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в діяльності МВС України.

Мотлях О.І., маючи наукову ступінь доктора юридичних наук та вчене звання професора, увійшов до складу двох спеціалізованих вчених рад із захисту наукових дисертацій, а саме: Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС України та К 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України. Також Олександр Іванович має членство у трьох Всеукраїнських громадських організаціях: Асоціації кримінального права України, Колегії поліграфологів України та Українського козацтва.

Кредо життя професора Мотляха О.І.: ініціативність, креативність, відповідальність.